تغییر حوزه قضایی


مدارک مورد نیاز جهت تغییر حوزه قضایی

 

مدارک مورد نیاز پس از موافقت مرکز با انتقالی:
۱ – اصل پروانه قبلی
۲ – کپی دفترچه وکالت (صفحه اول و صفحه آخرین تمدید)
۳ – کپی کارت ملی
۴ – یک قطعه عکس ۴*۳

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انتقالی در دفترچه (پس از دریافت پروانه جدید):
۱ – اصل پروانه جدید
۲ – اصل دفترچه
۳ – اصل روزنامه رسمی تغییر حوزه قضایی
۴ – تکمیل فرم تغییر حوزه قضایی (دانلود)