مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب پایان دوره کارآموزی وکالت


۱ – یک جلد گزارش های کارآموزی فهرست بندی شده ، صحافی شده که به امضاء و
مهرسرپرست کارآموزی رسیده باشد .

۲ – دو سری CD گزارش ها

۳ – دفترچه کارورزی ( حضور وغیاب )

۴ – برگه تکمیل شده توسط وکیل سرپرست و فتوکپی آن

۵ – دو قطعه عکس ۴*۳

۶ – اصل و فتوکپی فیش واریزی هزینه دوره کارآموزی :

کارآموزانی که شروع دوره کارآموزی آنها قبل از ۹۴/۱۱/۱ می باشد :

کارشناسی     ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کارشناسی ارشد     ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

کارآموزانی که شروع دوره کارآموزی آنها بعد از ۹۴/۱۱/۱ می باشد :

کارشناسی     ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارشناسی ارشد     ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

واریز به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب ۰۱۰۵۳۹۶۴۱۶۰۰۰ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی )