تودیع پروانه وکالت


مدارک مورد نیاز جهت تودیع پروانه وکالت

۱ – تنظیم درخواست در سربرگ با مهر و امضاء
۲ – تکمیل فرم تودیع (دانلود)
۳ – اصل پروانه
۴ – اصل دفترچه

۵-وکیل پرونده مفتوح در دادسرا نداشته باشد

۶-دفترچه وکالت تمدید داشته باشد