مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه پایه یک


مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه پایه یک

۱ – اصل پروانه پایه دو
۲ – واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نزد حساب ۰۱۱۲۷۶۰۲۹۲۰۰۴ بانک ملی به حساب مرکز ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) و ارائه اصل فیش واریزی
۴ – یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳