مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه پایه یک


مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه پایه یک

۱ – اصل دفترچه پایه ۲

۲ – نامه معاضدت (نامه معاضدت الزاماً باید عطف با نامه ارسالی از سوی این مرکز باشد)

۳ – آگهی تغییرات (مراجعه به اداره ثبت و تغییر مدت فعالیت از دو سال به نامحدود و از پایه ۲ به پایه ۱)

۴ – کپی پروانه پایه یک

۵ – تکمیل فرم مخصوص صدور دفترچه وکالت ( دانلود )

۶ – یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳