مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه پایه یک


مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه پایه یک

۱ – اصل دفترچه پایه ۲
۲ – نامه معاضدت (نامه معاضدت الزاماً باید عطف با نامه ارسالی از سوی این مرکز باشد)
۳ – آگهی تغییرات (مراجعه به اداره ثبت و تغییر مدت فعالیت از دو سال به نامحدود و از پایه ۲ به پایه ۱)
۴ – کپی پروانه پایه یک
۵ – تکمیل فرم مخصوص صدور دفترچه وکالت (دانلود)
۶ – یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳