شهرستان سیاهکل


دادگستری کل استان گیلان

حوزه قضایی شهرستان سیاهکل

نشانی : شهرستان سیاهکل – خیابان عدالت – دادگستری شهرستان سیاهکل

کد پستی:  ۴۴۳۱۷۴۸۳۸۳   شماره تماس: ۴۲۳۲۲۰۵۰ – ۴۲۳۲۲۰۵۱ – ۴۲۳۲۶۵۵۱-۰۱۳